این پک شامل موارد زیر است

1- نسخه Deluxe بازی

2-  دیسک موسیقی بازی (ساند ترک)

3- نقشه جهان بازی

4- ارت بوک

5- مجسمه Bayek (اندازه 27 cm)