از فردا شب نمایشگاه سالیانه E3 شروع خواهد شد…

لس آنجلس شهری است که در چند شب آتی چشمان گیمر های دنیا را به خود معطوف میکندامیدواریم E3 سراسر سوپرایز برای همه گیمر ها باشد.

در پایین زمان برگزاری کنفرانس های کمپانی های مختلف را مشاهیده میکنید

 

کنفرانس Bethesda دوشنبه ۲۵-۳-۹۴ ساعت ۶٫۳۰ صبح

 

کنفرانس Microsoft دوشنبه ۲۵-۳-۹۴ ساعت ۲۱

 

کنفرانس EA سه شنبه ۲۶-۳-۹۴ ساعت ۰۰٫۳۰ بامداد

 

کنفرانس Ubisoft سه شنبه ۲۶-۳-۹۴ ساعت ۲٫۳۰ بامداد

 

کنفرانس Sony سه شنبه ۲۶-۳-۹۴ ساعت ۵٫۳۰ صبح

 

کنفرانس Nintendo سه شنبه ۲۶-۳-۹۴ ساعت۲۰٫۳۰

 

کنفرانس SquareEnix سه شنبه ۲۶-۳-۹۴ ساعت ۲۱٫۳۰

 

کنفرانس PC Gaming چهارشنبه ۲۷-۳-۹۴ ساعت ۴٫۳۰ صبح